Algemene voorwaarden

Artikel 1 (Algemeen)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mijnonderzetters.nl, handelsnaam van Graphixl, gevestigd aan de Kleine Oord 87 te Arnhem, insgeschreven bij de Kamer van koophandel Arnhem onder nummer 53798589. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en mijnonderzetters.nl middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met mijnonderzetters.nl zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van mijnonderzetters.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door mijnonderzetters.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Mijnonderzetters.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Bij gebruik van de term schriftelijk wordt uitsluitend bedoeld, correspondentie welke zal plaatsvinden via reguliere post danwel via een door een deurwaarder uitgereikte betekening.

1.6 Mijnonderzetters.nl heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de mijnonderzetters.nl websites te wijzigen.

Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)

2.1 Alle aanbiedingen van mijnonderzetters.nl zijn vrijblijvend en mijnonderzetters.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door mijnonderzetters.nl. Mijnonderzetters.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt mijnonderzetters.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en mijnonderzetters.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en mijnonderzetters.nl.

2.4 Alle verstrekte opdrachten zijn zonder voorbehoud.

2.5 De administratie van mijnonderzetters.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan mijnonderzetters.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door mijnonderzetters.nl verrichte leveringen. Mijnonderzetters.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van mijnonderzetters.nl, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 (Levering en levertijden)

3.1 De door mijnonderzetters.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De levertijd bedraagt maximaal 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien een overeengekomen levertijd binnen 14 dagen niet haalbaar is zal mijnonderzetters.nl klant hiervan van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan klant.

Artikel 4 (Prijzen en betaling)

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Betaling geschiedt enkel door een vooruitbetaling door de klant op een door mijnonderzetters.nl aan te wijzen bankrekeningnummer of middels iDeal.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is mijnonderzetters.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van mijnonderzetters.nl te weigeren.

Artikel 5 (Annulering en retournering)

5.1 De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat mijnonderzetters.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de klant de hierdoor voor mijnonderzetters.nl ontstane schade vergoedt.

5.2 De klant heeft het recht een artikel binnen 8 werkdagen na aflevering aan mijnonderzetters.nl te retourneren. Voor artikelen die door de klant zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld een zelf samengesteld onderzetter, placemat of een ander product) en/of artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn kunnen niet geretourneerd worden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Terugbetaling van reeds betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen plaats te vinden.

Artikel 6 (Overmacht)

6.1 Mijnonderzetters.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaal aanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 (Eigendom van producten)

7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van mijnonderzetters.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan mijnonderzetters.nl zijn voldaan.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door mijnonderzetters.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Mijnonderzetters.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door mijnonderzetters.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 (Reclames en aansprakelijkheid)

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant mijnonderzetters.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft mijnonderzetters.nl de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten danwel reparatie van producten. De kosten, verbonden aan het retourzenden, zijn voor rekening van de klant.

9.3 Indien een product niet juist is, zal mijnonderzetters.nl het product vervangen. Het geeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren.

Artikel 10 (Bestellingen en communicatie)

10.1 Mijnonderzetters.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en mijnonderzetters.nl, dan wel tussen mijnonderzetters.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en mijnonderzetters.nl.

Artikel 11 (Persoonsgegevens en privacy)

11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

11.2 Mijnonderzetters.nl zal de bij haar bekend zijnde gegevens nimmer in het openbaar brengen, danwel te verstrekken aan derden tenzij hiertoe een gerechtelijk bevel zal worden overlegd.

11.3 Bancaire gegevens zullen door mijnonderzetters.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen.

Artikel 12 (Diversen)

12.1 Indien de klant aan mijnonderzetters.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is mijnonderzetters.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant mijnonderzetters.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2 Indien door mijnonderzetters.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat mijnonderzetters.nl deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Mijnonderzetters.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 13 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mijnonderzetters.nl is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan Graphixl

Nog niet gevonden, wat je zoekt?