Garantie

Garantie Mijnonderzetters.nl

10.1. Wettelijke garantie voor de consument is van toepassing

10.2. Garantie als genoemd in sub 10.1 geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.

10.3. Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven in sub 10.1 strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn.

10.4. Transportkosten van het product die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de wederpartij, tenzij het transport in onze opdracht plaatsvindt.

10.5. De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor onze rekening.

Nog niet gevonden, wat je zoekt?